Szkolenia OIRP Kielce

Koleżanki i Koledzy,

informujemy, iż uchwałą Nr 398/X/2018 Rady OIRP w Kielcach z dnia 12 stycznia 2018r.
ustalony został plan szkoleń dla radców prawnych na rok 2018, który przedstawiamy
poniżej.

Harmonogram szkoleń na 2018 r.

  Przewodnicząca Komisji Doskonalenia     
Zawodowego i Współpracy Zagranicznej
          /-/    Elżbieta Molenda       


SZKOLENIA MARZEC 2018

Koleżanki i Koledzy,

Komisja Doskonalenia Zawodowego i Współpracy Zagranicznej zaprasza do udziału w szkoleniu w zakresie ochrony danych osobowych.

Termin: 24 marca 2018 r. godz. 1000 do 1400
Miejsce: Radom, ul. Pułaskiego 6/10 – Instytut Technologii Eksploatacji
Temat:  Ochrona danych osobowych na gruncie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i projektu ustawy o ochronie danych osobowych.
Wykładowca: radca prawny Ewa Plesnarowicz-Durska
Punkty szkoleniowe: 10
Liczba uczestników: 130

            Zgłoszenia do udziału w szkoleniu prosimy składać w Biurze Rady OIRP w Kielcach za pośrednictwem poczty, faxem (41 3612576)  lub e-mailem: obslugaradcow@remove-this.oirpkielce.pl w terminie do dnia 19 marca 2018 r.

W szkoleniach będą mogli wziąć udział radcowie prawni, którzy zgłoszą swój udział w sposób podany powyżej i otrzymają potwierdzenie z Biura Izby przyjęcia na listę uczestników po sprawdzeniu, czy nie zalegają z opłatą składek członkowskich.

  Przewodnicząca Komisji Doskonalenia
Zawodowego i Współpracy Zagranicznej
       radca prawny Elżbieta MolendaSZKOLENIA KWIECIEŃ 2018

Koleżanki i Koledzy,

    Komisja Doskonalenia  Zawodowego i Współpracy Zagranicznej zaprasza do udziału w szkoleniu na temat przepisów o ochronie danych osobowych

Termin: 14 kwietnia  2018 r. godz. 1000 do 1400
Miejsce:  Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. E. Lipińskiego w Kielcach ul. Jagiellońska 109 a  - Aula I
Temat:  Ochrona danych osobowych na gruncie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i projektu ustawy o ochronie danych osobowych.
Wykładowca: radca prawny Ewa Plesnarowicz-Durska   
Punkty szkoleniowe: 10
Liczba uczestników: 150

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu prosimy składać w Biurze Rady OIRP w Kielcach
za pośrednictwem poczty, faxem 41 3612576 lub e-mailem: obslugaradcow@remove-this.oirpkielce.pl
w terminie do dnia 9 kwietnia 2017 r.

    W szkoleniach będą mogli wziąć udział radcowie prawni, którzy zgłoszą swój udział
w szkoleniach na podane wyżej adresy i otrzymają potwierdzenie Biura Izby przyjęcia na listę uczestników po sprawdzeniu, czy nie zalegają z opłatą składek członkowskich.

    
  Przewodnicząca Komisji Doskonalenia                   
Zawodowego i Współpracy Zagranicznej
           /-/ Elżbieta Molenda            SZKOLENIA MAJ 2018

Koleżanki i Koledzy,

Komisja Doskonalenia Zawodowego i Współpracy Zagranicznej oraz Komisja  Integracji Zawodowej i Spraw Socjalnych zapraszają do udziału w imprezie szkoleniowo integracyjnej , która odbędzie się w dniach 11 – 13 maja 2018 r.
w Sandomierzu w hotelu „Mały Rzym”.
 Za udział w  części szkoleniowej, w której przewidziane są warsztaty
z postępowania egzekucyjnego oraz wykłady z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych ( RODO) przysługuje 20 punktów szkoleniowych.
Karta zgłoszenia w załączeniu.
 Koszt uczestnictwa dla radców prawnych zrzeszonych w naszej Izbie wynosi: 399 zł , natomiast koszt uczestnictwa dla radców prawnych z innych Izb wynosi 620 zł. Koszt uczestnictwa obejmuje  zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych
od 11 do 13 maja 2018 r.  pełne wyżywienie od obiadu w dniu 11 maja do  śniadania  w dniu 13 maja br. i inne koszty, w tym koszty imprez integracyjnych.
 
 Zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać w  terminie do dnia
10 kwietnia br. (liczy się data wpływu do Izby).
 Wypełnioną kartę zgłoszenia na szkolenie i potwierdzenie dokonania wpłaty na konto Izby (49 1020 2629 0000 9102 0091 6940 z dopiskiem „szkolenie”) lub w kasie Izby,  należy  dostarczyć do Biura Rady OIRP w Kielcach  pocztą, faxem 41 3612576 lub e-mailem:  obslugaradcow@oirpkielce.pl we wskazanym wyżej terminie (liczy się data wpływu do Izby).
 Ilość miejsc dla radców prawnych naszej Izby wynosi 60, a dla radców prawnych z innych Izb 20.

Przewodnicząca Komisji Doskonalenia
Zawodowego i Współpracy Zagranicznej
/-/ radca prawny Elżbieta Molenda


SZKOLENIA PAŹDZIERNIK 2018

Koleżanki i Koledzy,

Komisja Doskonalenia Zawodowego i Współpracy Zagranicznej zaprasza do udział w szkoleniu.


Termin:
6 października 2018r. godz. 1000 do 1400
Miejsce:
Sala Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli ul. Popiełuszki 10
Temat:   
1. Wpływ ogłoszenia upadłości na zobowiązania.
2. Stosowanie przepisów kodeksu postępowania cywilnego w postępowaniu  upadłościowym.
Wykładowca:
Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie dr Paweł Janda
Punkty szkoleniowe:
10
Liczba uczestników:
150


Zgłoszenia do udziału w szkoleniu prosimy składać w Biurze Rady OIRP w Kielcach za pośrednictwem poczty, faxem 41 3612576 lub e-mailem:
obslugaradcow@remove-this.oirpkielce.pl w terminie do dnia 2 listopada 2018 r                           
 
      W szkoleniu będą mogli wziąć udział radcowie prawni, którzy zgłoszą swój udział w szkoleniu na podany wyżej adres i otrzymają potwierdzenie Biura Izby przyjęcia na listę uczestników po sprawdzeniu, czy nie zalegają z opłatą składek członkowskich.

               Przewodnicząca
           Komisji Doskonalenia
Zawodowego i Współpracy Zagranicznej
              Elżbieta Molenda      


SZKOLENIA LISTOPAD 2018

Koleżanki i Koledzy,

Komisja Doskonalenia Zawodowego i Współpracy Zagranicznej zaprasza do udział w szkoleniu.

 

Termin: 10 listopada 2018 r. godz. 1000 do 1500
Miejsce: Radom, ul. Pułaskiego 6/10 – Instytut Technologii i Eksploatacji
Temat:  Zmiany w przepisach kodeksu cywilnego.
Wykładowca: Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie Piotr Jakubiec
Punkty szkoleniowe: 10
Liczba uczestników: 120

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu prosimy składać w Biurze Rady OIRP w Kielcach za pośrednictwem poczty, faxem 41 3612576 lub e-mailem:
obslugaradcow@remove-this.oirpkielce.pl w terminie do dnia 2 listopada 2018 r                           
 
      W szkoleniu będą mogli wziąć udział radcowie prawni, którzy zgłoszą swój udział w szkoleniu na podany wyżej adres i otrzymają potwierdzenie Biura Izby przyjęcia na listę uczestników po sprawdzeniu, czy nie zalegają z opłatą składek członkowskich.

                   Przewodnicząca
               Komisji Doskonalenia
Zawodowego i Współpracy Zagranicznej
                  Elżbieta Molenda