Rzecznik Funduszu Seniora

r.pr. Grażyna Brzezińska


Komunikat Rzecznika Funduszu Seniora OIRP w Kielcach

Na podstawie uchwały nr 223/V/2000 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 grudnia 2000r. zmienionej uchwałami  Krajowej Rady Radców Prawnych : nr .27/X/2017 z dnia 13 stycznia 2017r  i nr 32 /X/2017 z dnia 7  kwietnia 2017r  powołano Fundusz Seniora, którym zarządza Kapituła składająca się  od 7 do 9 osób wybranych przez KRRP na okres kadencji organów samorządu radcowskiego.
Kapituła działa poprzez rzeczników Funduszu powoływanych przez Rady Okręgowych Izb Radców Prawnych również na okres kadencji okręgowych organów samorządu radcowskiego.
Ze środków finansowych Funduszu świadczona jest pomoc społeczna w następujących formach:
-pieniężnej, stałej lub okresowej
-pieniężnej doraźnej,
-pomoc w umieszczaniu zainteresowanych w domach stałej opieki – finansowana w pełni względnie w części,
-pomoc w umieszczaniu zainteresowanych w domach dziennej opieki – finansowana w pełni lub w części,
-pomoc w organizowaniu opieki domowej poprzez opiekunki społeczne i inne – finansowanie tej opieki w pełni lub w części,
-refundacja względnie dopłata do leków drogich, niezbędnych do egzystencji ubiegającego się o pomoc,
-finansowanie lub dofinansowanie kosztownych zabiegów operacyjnych nie finansowanych ze środków publicznych a niezbędnych do ratowania zdrowia lub życia ubiegającego się o pomoc,
-finansowanie względnie dopłaty do niezbędnych leczeń sanatoryjnych,
-wspieranie działalności Klubów Seniora działających przy okręgowych izbach radców prawnych.
Uprawnionymi do uzyskania w/w pomocy ze środków Funduszu są:
1. seniorzy
2. renciści o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia  27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
3. wdowy i wdowcy po osobach wymienionych w pkt 1-2
Seniorem w rozumieniu Funduszu jest każdy członek samorządu ( radca prawny), który ukończył: kobiety 60 lat, mężczyźni 65 lat i nabył prawo do emerytury.
Kryterium umożliwiające udzielenie pomocy społecznej z Funduszu Seniora:
status materialny osoby ubiegającej się o pomoc określany jest za pomocą wysokości jej dochodu miesięcznego netto nie przekraczającego kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w trzecim kwartale roku poprzedzającego przyznanie pomocy, publikowanego w Komunikacie Prezesa GUS dla celów emerytalno-rentowych.
Udokumentowany i uzasadniony wniosek / wyłącznie sporządzony na formularzu udostępnionym na stronie Internetowej Izby w zakładce rzecznik Funduszu Seniora oraz w biurze Rady / o udzielenie jednej z form pomocy z Funduszu Seniora zainteresowani składają do Rzecznika Funduszu OIRP w Kielcach, który opiniuje wniosek i przekazuje do Kapituły Funduszu Seniora celem rozpatrzenia. Kapituła  rozpatruje sprawy w zespołach trzyosobowych. Rozstrzygnięcia zespołu  zapadają większością głosów i są ostateczne.
Dla wydania prawidłowej opinii rzecznik Funduszu może prosić wnioskodawcę o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty itp., dlatego proszę o podawanie numeru telefonu, co przyspiesza i ułatwia załatwienie sprawy.

Proszę również Koleżanki i Kolegów o w miarę czytelne i dokładne wypełnianie formularza wniosku.
Kwota dochodu osoby ubiegającej się o pomoc z Funduszu w 2019 r. nie może przekroczyć kwoty 3.745,00zł

Kontakt z rzecznikiem Funduszu:
Telefonicznie: 660 080 753
Osobiście: w czasie dyżuru pełnionego w siedzibie Izby w każdą pierwszą środę miesiąca w  godz. 11.00 – 12.00


Rzecznik Kapituły Funduszu Seniora
 Okręgowej Izby Radców Prawnych
                   w Kielcach
             Grażyna Brzezińska