Formularze - sanatoria

Koleżanki i Koledzy Seniorzy

 Uprzejmie informuję, że Kapituła Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie postanowiła przyznać dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego dla osób spełniających kryteria ubiegania się o pomoc z Funduszu Seniora (dochód miesięczny netto osoby zainteresowanej nie może przekroczyć kwoty 3.745,00 zł). Kolejny turnus sanatoryjny  tym razem odbędzie się od od 14 kwietnia 2019 r. do 27 kwietnia 2019 r.,
 w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Busku-Zdroju,
ul. Gen. F. Rzewuskiego 8, 28-100 Busko-Zdrój.

            Atutem szpitala jest zespół doświadczonych rehabilitantów i fizjoterapeutów. Głównym wskazaniem do rehabilitacji w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowisko-Rehabilitacyjnym są:

 przebyte operacje na narządach ruchu, zespoły pourazowe, zespoły bólowe kręgosłupa i zmiany zwyrodnieniowe stawów – zatem te w/w stany chorobowe  uprawniają osoby zainteresowane do składania wniosków o przyznanie dofinansowania pobytu w sanatorium.

Kolejnym atutem jest jakość i duża ilość oferowanych przez Sanatorium zabiegów. Najważniejszym z nich są  kąpiele siarczkowe.  Korzystne działanie kąpieli w wodach potwierdzają badania naukowe oraz kuracjusze korzystający z leczenia w Busku-Zdroju od ponad 175 lat.

Zasady naboru są następujące:

    1. Wniosek o dofinansowanie pobytu w sanatorium (na załączonych druku WS-1, dostępny także na stronie internetowej KIRP pod adresem www.kirp.pl oraz na stronie internetowej OIRP w Kielcach pod adresem www.oirpkielce.pl   zakładka Rzecznik Funduszu Seniora ) należy składać do Kapituły za pośrednictwem Rzecznika Funduszu Seniora OIRP w Kielcach  wraz z załącznikami : O1- oświadczenie o dochodach  + dowód wypłaty emerytury lub renty z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku oraz oświadczenie  własnoręcznie podpisane  przez wnioskodawcę dotyczące obowiązku informacyjnego.

    2. Skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, uzasadniające wyjazd wnioskodawcy na leczenie do sanatorium w Busku Zdroju – druk Lek-1 i informacja o stanie zdrowia osoby zainteresowanej- druk Lek-2 , osoby zakwalifikowane do pobytu w sanatorium przedstawiają  obowiązkowo, bezpośrednio lekarzowi  w sanatorium. W/w druków proszę nie przekazywać Rzecznikowi Funduszu Seniora.

    3. Radca prawny ponosi koszty w wysokości 500,00 zł, pozostałą należność pokryje Kapituła Funduszu Seniora przesyłając dofinansowanie bezpośrednio do sanatorium.

Proszę uprzejmie Koleżanki i Kolegów  o  zwracanie uwagi  na wypełnianie przez lekarza kierującego do sanatorium wszystkich rubryk znajdujących się na drukach Lek -1 i Lek-2 co pozwala lekarzowi  w  uzdrowisku na określenie właściwych dla Państwa zabiegów .

3. Przypominam, że uprawnionymi do skorzystania z dofinansowania są:

a) Seniorzy-członkowie samorządu radcowskiego nie wykonujący zawodu, którzy

ukończyli:
- kobiety 60 lat życia,
- mężczyźni 65 lat życia,
- renciści
- osoby niepełnosprawne,

b) wdowy i wdowcy po osobach wymienionych w ppkt. a)

Z dofinansowania do pobytu w sanatorium uprawniony radca prawny może skorzystać raz na dwa lata.

Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do Rzecznika Funduszu Seniora Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach ul. Przecznica 6 lok. 4
25-513 Kielce, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  25 stycznia 2019 roku.


                                   
  Rzecznik Funduszu Seniora
Okręgowej Izby Radców Prawnych
             w Kielcach
   /-/ Grażyna Brzezińska